Üniversitemiz Bünyesinde Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kuruldu

22 Oca

  • Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun kararı ile, Üniversitemiz bünyesinde Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Koordinatörlüğün yönergesi için tıklayınız.

Koordinatörlüğün amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığımızla birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite ilan edilen Üniversitemizin, ilgili alanlarda ihtisaslaşması sürecine ilişkin yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, raporlaştırmak ve bu faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  1. Üniversitenin Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına ilişkin faaliyetler için çalışma planı hazırlamak,
  2. Çalışma planı doğrultusunda ulusal otoritelerle Üniversitenin yetkili birim, kişi ve kurulları arasında koordinasyonu sağlamak,
  3. Faaliyetlerin tabana yayılması ve tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması için toplantı, çalıştay, sergi, konferans ve benzeri sosyal ve bilimsel etkinlikleri organize etmek,
  4. İhtisaslaşma sürecine ilişkin tüm faaliyetleri raporlaştırmak,
  5. Raporlaştırılan faaliyetlerin yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal kamuoyuna duyurulması için ağ bilgi sayfası oluşturmak, içerik hazırlamak ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine etmek,
  6. Üniversitenin Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına yönelik olarak yürütülecek bilimsel araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve benzeri bilimsel çalışmalar ile yerel ve ulusal medya organlarınca ihtiyaç duyulan verileri sağlamak,
  7. Üniversitenin stratejik planına, kurumsal iç değerlendirme raporuna, misyon ve vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla, ihtisaslaşma sürecinin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.